ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ

ВАЖЛИВО! Перед початком будь-якого використання зазначених нижче Програм для ЕОМ уважно ознайомтеся з умовами її використання, що містяться в цій Угоді. Установка, запуск чи інше начало використання Програми означає належне укладення цієї Угоди і Вашу повну згоду з усіма його умовами. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти умови цієї Угоди, Ви не маєте права використовувати Програму.

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ

Дана Ліцензійна угода застосовується до Програми для ЕОМ: {APPS}

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
1.1. Ліцензіар – Товариство з обмеженою відповідальністю "КОСАС", 196135 м. Санкт-Петербург, пр. Юрія Гагаріна д. 2, літер А пом. 21Н (N5)

1.2. Програма - зазначена вище програма для ЕОМ (як в цілому, так і її компоненти), розташована в Порталі Бітрікс24, що є представленою в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, в тому числі, початкового тексту, бази даних, аудіовізуальних творів, включених Ліцензіаром до складу зазначеної програми для ЕОМ, а також будь-яка документація щодо її використання.

1.3. Використання Програми - відтворення однієї копії Програми за допомогою її інсталяції та/або запуску в порядку, визначеному для користувача (технічної) документацією та цією Угодою.

1.4. Авторизований користувач - користувач, зареєстрований в Програмі, розташованої в Порталі та авторизовані в ній як мінімум один раз.

1.5 Адміністратор порталу - користувач, зареєстрований в Порталі і має право на зміни загальних параметрів, установку додатків і т. д.

1.6. Портал-інформаційний ресурс Бітрікс24, що є сукупністю даних однієї програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об'єкти програми (інформаційні блоки, веб-форми, форуми, шаблони, шаблони листів та інші) для їх спільного відображення і використання, зазвичай в одному зовнішньому вигляді, мові інтерфейсу, доменному імені або каталозі.

1.7. Призначені для користувача компоненти - розроблені та запропоновані до установки третіми особами розширення (компоненти), що надають доступ до інформації або сервісів третіх осіб, або здійснюють перехід на ресурси третіх осіб.

1.8. Технічна підтримка - заходи, здійснювані Ліцензіаром в встановлених їм межах і обсягах для забезпечення функціонування Програми, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку Адміністраторів Порталу з питань використання Програми.

1.9. Договір - документ, на підставі якого Ліцензіар (або інша особа, що має відповідні права) надав Адміністратору Порталу Програму для її використання на умовах цієї Угоди.

1.10. Реєстрація - дія, спрямована на створення облікового запису Адміністратора Порталу в Програмі, здійснюване в порядку, передбаченому ліцензією відповідного типу.

1.11. Обліковий запис - запис в системі Ліцензіара, що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати Адміністратора Порталу.

1.12 Сховище даних - місце зберігання інформації в табличному вигляді на Порталі.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Ліцензіар надає Авторизованому користувачеві право використання (просту невиключну ліцензію) Програми в рамках її функціональних можливостей шляхом відтворення Програми за допомогою її інсталяції та/або запуску і виключно для самостійного використання Авторизованим користувачем без права субліцензування третім особам.

2.2. Ця Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Програми та діє протягом усього терміну її правомірного використання Авторизованим користувачем в межах терміну дії авторського права на неї за умови належного дотримання Адміністратором Порталу умов цієї Угоди.
2.3. Ліцензіар надає Авторизованому користувачеві право використання Програми без обмеження по території на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством Російської Федерації, Договором та цією Угодою.

3. АВТОРСЬКІ ПРАВА І ТОВАРНІ ЗНАКИ

3.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності і об'єктом авторських прав (програма для ЕОМ), які регулюються і захищені законодавством Російської Федерації про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права.

3.2. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (в тому числі їх частини) є комерційною тайною Ліцензіара. Будь-яке їх використання або використання Програми в порушення умов цієї Угоди розглядається як порушення прав Ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цією Угодою прав.

3.3. Ліцензіар гарантує, що володіє всім необхідним обсягом прав на Програму для надання їх Адміністратору Порталу, включаючи документацію до Програми.

3.4. Відповідальність за порушення авторських прав настає відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

3.5. Даною Угодою Адміністратору Порталу не надаються ніякі права на використання товарних знаків та Знаків Обслуговування Ліцензіара та/або його партнерів.

3.6. Адміністратор Порталу не може ні за яких умов видаляти або робити малопомітними інформацію і відомості про авторські права, права на товарні знаки або патенти, зазначені в Програмі.

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
4.1. Адміністратор Порталу вправі змінювати, додавати або видаляти файли Програми тільки у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації про авторське право.

4.2. Адміністратор Порталу розуміє і погоджується з тим, що установка в Програму Користувальницьких компонентів здійснюється ним на свій власний розсуд і на свій ризик. Ліцензіар не контролює працездатність або утримання інформації сервісів або ресурсів, доступ до яких здійснюється за допомогою таких Користувальницьких компонентів, їх відповідність законодавству, і не несе відповідальності за результати установки або їх використання, в тому числі за функціональні можливості Програми після їх установки. Ліцензіар не відшкодовує ніякої шкоди, заподіяний використанням або неможливістю використання будь-яких Користувальницьких компонентів або інформації, сервісів і ресурсів, доступ до яких здійснюється з їх допомогою.

4.3. Адміністратору Порталу не дозволяється використовувати Програму будь-яким способом, якщо таке використання суперечить або призводить до порушення чинного законодавства Російської Федерації.

4.4. Ліцензіар не надає Адміністратору Порталу послуги зв'язку, не організовує для нього можливість доступу до інформаційних систем інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі до мережі Інтернет, і не здійснює діяльність з прийому, обробки, зберігання, передачі, доставки повідомлень електрозв'язку.

5. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ
5.1 Для того щоб скористатися Програмою Адміністратору Порталу необхідно пройти процедуру установки програми з Порталу, в результаті якої для Адміністратора Порталу буде створено унікальний Обліковий запис.

5.2. Адміністратор Порталу або Авторизований користувач самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Адміністратор Порталу самостійно несе відповідальність за всі дії /бездіяльність (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Програми під своїм обліковим записом, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до його облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або Угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням Програми під обліковим записом Адміністратора Порталу вважаються здійсненими самим Адміністратором Порталу, за винятком випадків, що мають місце після отримання Ліцензіаром від Адміністратора порталу спрямованого в порядку, передбаченому п. 7.2.3 угоди, повідомлення про несанкціоноване використання Програми під обліковим записом Адміністратора Порталу або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля.

5.3. Адміністратор Порталу зобов'язаний негайно повідомити Ліцензіара про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Програми з використанням його Облікового запису та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. З метою безпеки, Адміністратор Порталу зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом. Ліцензіар не відповідає за можливу втрату даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Адміністратором Порталу положень цієї частини Угоди.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
6.1. Адміністратор Порталу і/або Авторизовані користувачі не мають права вчиняти дії, які можуть спричинити: а) порушення функціонування обладнання та мережі Ліцензіара; б) порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших користувачів у використанні Програми; в) несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальним і мережевих ресурсів Ліцензіара; г) заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам, в тому числі шляхом розміщення інформації і посилань на ресурси мережі, вміст яких суперечить чинному законодавству РФ.

6.2. Адміністратор Порталу самостійно забезпечує наявність обладнання, відповідного технічним вимогам для використання Програми та доступу до мережі Інтернет.
6.3. Адміністратор Порталу гарантує, що він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

6.4. Адміністратор Порталу не має права використовувати Програму іншими способами, крім зазначених у цій Угоді, а також копіювати, продавати і перепродавати її або доступ до неї, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Ліцензіара.

7. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
7.1. Ліцензіар здійснює Технічну підтримку додатків Адміністратору Порталу на наступних умовах:

7.1.1 Платні версії застосунків мають підтримку, що здійснюється технічними фахівцями Ліцензіара. На обробку звернення відводитися 5 робочих годин.

7.1.2 Безкоштовні версії не передбачають технічну підтримку фахівцями Ліцензіара, але надається чат з роботом-автовідповідачем, який інформує Адміністратора порталу про найпоширеніші проблеми і приймає звернення, пов'язані з помилками в системі, які розглядаються в порядку загальної черги.
7.1.3 Ліцензіар не робить безкоштовної технічної підтримки, пов'язаної не з самою програмою, а з роботою безпосередньо порталу, в якому розміщена програма.

7.2. Адміністратор Порталу вправі звертатися в службу Технічної підтримки Ліцензіара по платним версіям застосунків без виплати додаткової винагороди.

7.3. Для здійснення Технічної підтримки Ліцензіар має право вимагати від Адміністратора Порталу надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання та іншу необхідну для надання Технічної підтримки інформацію.

7.4 Технічна підтримка здійснюється через чат, вбудований в програму і розташований в розділі "Допомога". Так само допускається звернення в чат, розташований на сайті kosas.ru.

8. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1. Програма надається за принципом «як є» і Ліцензіар не гарантує, що всі її функціональні можливості будуть відповідати очікуванням Адміністратора Порталу і зможуть бути застосовні для конкретної його мети.

8.2. Ліцензіар не ініціює і не контролює розміщення Адміністратором Порталу будь-якої інформації в процесі використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори і чинне законодавство Російської Федерації.

8.3. Ліцензіар не несе відповідальності перед Адміністратором Порталу за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання Програми, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Адміністратора Порталу про можливість такого збитку, або по будь-яким позовом третьої сторони.

8.4. Якщо при використанні Програми будуть виявлені помилки, Ліцензіар здійснить заходів для їх виправлення в максимально короткі терміни. Сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлено, так як Програма тісно взаємодіє з іншими програмами для ЕОМ сторонніх розробників, операційними системами та апаратними ресурсами комп'ютера Адміністратора Порталу і працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Ліцензіара.
8.5. Ліцензіар зобов'язується не отримувати з Порталу Бітрікс24 конфіденційні відомості для використання в особистих цілях.

8.6. Ліцензіар зобов'язується використовувати Сховище даних для зберігання конфіденційної інформації (контактів, компаній, телефонів і інших.)

8.7. Ліцензіар зобов'язується зберігати не більше 3 (трьох) календарних днів на своєму сервері файли програми з типом LOG для здійснення контролю працездатності програми і моніторингу облікового запису Адміністратора і Авторизованого користувача порталу, які звертаються до програми. Адміністратор має право зробити запит LOG файлу не частіше 1 разу на місяць без додаткової плати.

8.8. За порушення умов цієї Угоди Адміністратором Порталу настає відповідальність, передбачена законодавством Російської Федерації.

9. УМОВА ОБРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Приймаючи умови цієї Угоди, Адміністратор Порталу відповідно до Федерального закону № 152-ФЗ « Про персональні дані » від 27.07.2006 року, діючи вільно, своєю волею і в своєму інтересі, висловлює свою згоду на:
9.1. Надання своїх персональних даних, що включають Прізвище, Ім'я, По Батькові, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, дату народження, регіон, місто, організацію, посаду для їх обробки Ліцензіаром.

9.2. Мета обробки персональних даних: • надання Адміністратору Порталу права використання Програми; • надання Адміністратору Порталу можливості додавати в Програму для користувача компоненти, або здійснювати з їх допомогою перехід на ресурси третіх осіб; • напрямок повідомлень, що стосуються використання Програми; • підготовка та направлення відповідей на запити Адміністратора Порталу; • направлення інформації про заходи, що проводяться Ліцензіаром; Перелік дій з персональними даними, на які Адміністратор Порталу висловлює свою згоду: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, передача третім особам для зазначених вище цілей, а так само здійснення будь-яких інших дій, передбачених чинним законодавством РФ як неавтоматизованими, так і автоматизованими способами.

9.3. Ліцензіар зобов'язується вживати всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу чи розкриття.

9.4. Справжня згода діє до моменту його відкликання Адміністратором Порталу шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу info@kosas.ru. Адміністратор Порталу розуміє і погоджується з тим, що в разі його відкликання він позбавляється можливості використовувати частину або всі сервіси Програми.

9.5. Справжнім Адміністратор Порталу погоджується з тим, що персональні дані, надані їм у зв'язку з реєстрацією та/або використанням програми, відносяться до даних громадянина РФ і обробляються в порядку передбаченому ФЗ № 152-ФЗ «Про персональні дані» від 27.07.2006 року (ред . від 21.07.2014).

10. ДІЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ УГОДИ
10.1. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

10.2. Ліцензіар має право в разі порушення Адміністратором Порталу умов цієї Угоди щодо використання Програми, включаючи положення розділу 4 цієї Угоди, в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Адміністратора Порталу.

10.3. При розірванні цієї Угоди будь-якою стороною і по будь-яких підстав Користувач зобов'язаний припинити використання Програми повністю.

10.4. У разі якщо компетентний суд визнає будь-які положення цієї Угоди недійсними, Угода продовжує діяти в іншій частині.

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА
Звернення з питань умов цієї Угоди та Технічної підтримки приймаються через електронну пошту info@kosas.ru

12 Адреси та реквізити сторін
ТОВ "КОСАС" Юрид. Адреса 196135 м. Санкт-Петербург, пр. Юрія Гагаріна буд.2, літер А пом. 21Н (N5)
Факт. Адреса 196105 м. Санкт-Петербург, пр. Юрія Гагаріна буд.2, офіс 12-8
E-mail info@kosas.ru
Тел. 8 (812) 424-32-77
ІПН 7811543681 КПП 781001001 свідоцтво про Державну 1137847067863
ФІЛІЯ "Санкт-Петербурзький" ВАТ "АЛЬФА-БАНК" м. Санкт-Петербург
БИК 044030786
до\рах 30101810900000000786
р\рах 40702810132370000164